Library

Lessons 0 of 8

1.Trajnimi i Trajnerëve

Qëllimi i këtij moduli është të mësojmë se si të trajnojmë të tjerët. Rreth kursit Brenda një kursi ...


Lessons 0 of 6

2.Komunikimi dhe Trajnimi i Aftësive Personale

Qëllimi i këtij moduli është të mësojë rreth komunikimit njerëzor dhe si të përmirësojmë aftësitë tona të...


Lessons 0 of 3

3.Menaxhimi dhe Administrimi

Qëllimi i këtij moduli është të japë një përmbledhje të detyrave tipike të menaxherëve të zonës së mbrojtu...


Lessons 0 of 6

4.Planifikimi i menaxhimit

Qëllimi i këtij moduli është të mësojë rreth planeve të menaxhimit për zonat e mbrojtura.Rreth kursitKy modul o...


Lessons 0 of 6

5.Masat e ruajtjes (biologjia dhe praktika e konservimit)

Objektivi i këtij moduli është të mësojë rreth masave të ruajtjes së habitateve dhe specieve në zonat e mbrojtu...


Lessons 0 of 7

6.Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi i publikut me palët e interesit

Objektivi i këtij moduli është të kuptojë përfitimet e përfshirjes së palëve të interesuara në planifikimin d...