Parqet Kombetare
METT
Play Video

mett

Efektiviteti i Menaxhimit te Zonave te Mbrojtura

Per te raportuar efektivitetin e menaxhimit te zonave te mbrojtura, Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura po aplikon perdorimin e nje menyre vleresimi te quajtur METT (akronim i marre nga anglishtja qe do te thote: Metoda e Monitorimit te Efektivitetit te Menaxhimit). Kjo menyre raportimi eshte zhvilluar per te ndihmuar performancen dhe monitorimin e efektivitetit te menaxhimit.   

 

Perfituesit kryesore te ketij raportimi jane adminstrata e ZM-ve, AKZM, Ministria e Mjedisit dhe institucionet dhe organizmat e tjera te interesuara per nje sistem te harmonizuar te raportimit te vleresimit te ZM-ve. Ky instrument raportimi mundeson informacion me te dhena te qendrueshme, duke lejuar monitorimin ne kohe e hapesire te performances se punes.

 

Parqet Kombetare

Zonat e mbrojtura

Get Connected

© 2023 Parqet Kombetare. Zonat e mbrojtura.  All rights reserved.