4.Planifikimi i menaxhimit

Course

4 hrs   13-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Qëllimi i këtij moduli është të mësojë rreth planeve të menaxhimit për zonat e mbrojtura.

Rreth kursit

Ky modul ofron informacione të përgjithshme dhe udhëzime në lidhje me planifikimin e menaxhimit në mënyrë që të kuptojë dhe të mësojë përkufizimet, hapat, parimet e përgjithshme, procesin, strukturën organizative dhe marrëdhëniet me publikun të cilat janë të rëndësishme në përgatitjen e planit të menaxhimit. Para-planifikimi i planit të menaxhimit është shumë i rëndësishëm në procesin e menaxhimit dhe për këtë arsye, ky modul do të drejtojë përmes disa mësimeve në lidhje me këtë temë, në mënyrë që të japë drejtim se si të ndërtohet dhe menaxhohet një plan menaxhimi në një zonë të mbrojtur. Planifikimi i menaxhimit është një proces i vazhdueshëm i cili kërkon përmirësim dhe zhvillim të pafund për të arritur një zonë të mbrojtur të suksesshme. Kjo është arsyeja pse një menaxher duhet të mësojë me sukses se si të drejtojë një plan menaxhimi në zonën e mbrojtur në mënyrë që të ketë përfitime për të gjitha palët e përfshira dhe të ketë një mbrojtje të fortë të vlerave natyrore dhe kulturore në zonë. Njohja e hapave dhe parimeve të planifikimit të menaxhimit i jep praktikantit njohuri se si të menaxhojë një proces të planifikimit të menaxhimit në një zonë të mbrojtur.

Mësimet në këtë Modul

  • Përkufizimi dhe Historiku
  • Parimet e Përgjithshme dhe Hapat e Planeve të Menaxhimit
  • Procesi i Planifikimit të Menaxhimit
  • Struktura Organizative e Planifikimit të Menaxhimit
  • Përmbajtja e një Plani të Menaxhimit
  • Marrëdhëniet me publikun / përfshirë njerëzit

Learning v1.1.0 © Copyright 2023