7.Bashkëpunimi me Turizmin

Course

4 hrs   14-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Qëllimi i këtij moduli është të mësojë se si të zhvillojë turizëm të qëndrueshëm në një zonë të mbrojtur.


Rreth kursit

Qëllimi kryesor i këtij moduli është të ndihmojë menaxherët e zonave të mbrojtura dhe aktorët e tjerë të interesuar në planifikimin dhe menaxhimin e rekreacionit të vizitorëve dhe turizmit në zonat e mbrojtura, në mënyrë që turizmi të zhvillohet në një mënyrë të qëndrueshme, duke respektuar kushtet lokale dhe komunitetet lokale. Një mesazh kryesor është rëndësia e menaxhimit të burimeve dhe vizitorëve sot, në mënyrë që vizitorët e nesërm të mund të përjetojnë faqe cilësore dhe vlerat e ruajtjes që përfaqësojnë këto vende.


Mësimet në këtë modul:

  • Sfondi
  • Përfitimet nga turizmi
  • Rreziqet nga turizmi
  • Udhëzime për zhvillimin e turizmit
  • Zbatimi i turizmit

Learning v1.1.0 © Copyright 2023