8.Menaxhimi i vizitorëve

Course

4 hrs   14-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Qëllimi i këtij moduli është të mësojë pse dhe si të menaxhojë dhe monitorojë vizitorët në një zonë të mbrojtur.


Rreth kursit

Turizmi është një temë e rëndësishme për zonat e mbrojtura, sepse nga njëra anë turistët interesohen gjithnjë e më shumë për vlerat natyrore dhe nga ana tjetër zonat e mbrojtura duhet të tregojnë vlerat e tyre në kuptimin e edukimit dhe ndërgjegjësimit të vizitorëve. Sidoqoftë, në një zonë të mbrojtur duhet të ketë rregulla që vizitorët të sigurohen se nuk do të bëhet asnjë dëm në habitatet, speciet dhe ekosistemet. Ky modul ofron informacion në lidhje me menaxhimin e vizitorëve dhe shpjegon konceptin e kapacitetit mbajtës. Më tej, përshkruhen mjete të dobishme për zhvillimin e monitorimit të vizitorëve. Me njohuritë nga ky modul, një menaxhim i zonës së mbrojtur duhet të jetë në gjendje të instalojë një monitorim të vizitorëve në zonën e tyre.


Mësimet në këtë modul:

  • Sfondi
  • Për çfarë është Menaxhimi i Vizitorëve?
  • Kapaciteti mbajtës i mjedisit
  • Monitorimi i vizitorëve

Learning v1.1.0 © Copyright 2023