9.Monitorimi i Biodiversitetit

Course

4 hrs   17-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Objektivi i këtij moduli është të mësojë se si të zhvillojë, mirëmbajë dhe përdorë një sistem monitorimi të biodiversitetit në një Zonë të Mbrojtur.


Rreth kursit

Monitorimi i biodiversitetit është një detyrë thelbësore në një zonë të mbrojtur. Ai siguron informacion në lidhje me statusin e biodiversitetit dhe jep përgjigje se si arrihen qëllimet e menaxhimit. Gjithashtu, ndihmon për të komunikuar vlerën e zonës së mbrojtur tek vendimmarrësit, palët e interesit dhe vizitorët. Vendosja dhe mirëmbajtja e një sistemi monitorimi të Biodiversitetit është një detyrë komplekse që kërkon njohuri, burime dhe menaxhim të vazhdueshëm. Në këtë kurs do të mësoni në lidhje me parimet dhe modelin e monitorimit të Biodiversitetit, në lidhje me treguesit dhe menaxhimin e të dhënave. Gjithashtu, disa shembuj do t'ju ndihmojnë të krijoni një monitorim të Biodiversitetit në Zonën tuaj të Mbrojtur. Më në fund, ky modul do të prezantojë konceptin e Monitorimit të Shkencës Qytetare dhe do ta ilustrojë këtë koncept me një shembull të praktikës më të mirë.


Mësimet në këtë modul:

  • Për çfarë bëhet fjalë për Monitorimin e Biodiversitetit?
  • Parimet për Zhvillimin e Treguesve të Biodiversitetit
  • Zhvillimi i një programi Monitorimi
  • Projektimi i marrjes së mostrave
  • Menaxhimi i të dhënave
  • Shembuj për Treguesit
  • Shembulli i praktikës më të mirë: Monitorimi i biodiversitetit të fermerëve austriakë

Learning v1.1.0 © Copyright 2023